آثار

جنگل پسماند

ساحل قحطی زده

بچه ها و فوک خزری

رویای کودکانه

مادر طبیعت

دیو پسماندها

به امید سرسبزی

اشک معشوق

نجات فوک خزری

فوک ها در حال استراحتند!

محله زباله ها

پیر بابا

مسیر زباله

اطعام

سفر مرغ دریایی

ماهی کنار ساحل

کوه شیطان