آثار

مسیر زباله

ماهی کنار ساحل

سفر مرغ دریایی

ساحل قحطی زده

نجات فوک خزری

اطعام

جنگل پسماند

رویای کودکانه

محله زباله ها

اشک معشوق

کوه شیطان

بچه ها و فوک خزری

پیر بابا

مادر طبیعت

فوک ها در حال استراحتند!

به امید سرسبزی

دیو پسماندها